Part A: Books and Review Chapters:

 

Spintronic Materials and Technology”, Edited by Yongbing Xu and Sarah Thompson,

     Taylor & Francis Group, LLC, ISBN: 0849392993, Publication Date: 10/26/2006

 

 

 

 “Hybrid Magnetic-Semiconductor Nanostructures”, Y. B. Xu and E. Ahmad,

 Review Chapter in “Magnetic Nanostructures”, Edited by H. S. Nalwa, American Scientific Publisher. 2008 (invited)

 

 

 

Part B: Journal publications

 

[1]          W. Q. Liu, D. West, L. He, Y.B. Xu, J. Liu, K. J. Wang, Y. Wang, G. van der Laan, R. Zhang, S.B. Zhang, K. L. Wang, “Atomic-scale magnetism of Cr-doped Bi2Se3 thin film topological insulators”, ACS Nano Vol. 9, 10237 (2015).

[2]          Zhaocong Huang, Qian Chen, Ya Zhai, Jinlan Wang, Yongbing Xu,and Baoping Wang. “Oxygen vacancy induced magnetization switching in Fe3O4 epitaxial ultrathin films on GaAs (100)”. Applied Physics Letters, 106(18): 182401.( 2015)   

[3]          Yuanda Liu, Fengqiu Wang, Xiaomu Wang, Xizhang Wang, Emmanuel Flahaut, Xiaolong Liu, Yao Li, Xinran Wang, Yongbing Xu, Yi Shi, and Rong Zhang, “Planar carbon nanotube-graphene hybrid films for high-performance broadband photodetectors”,  Nature communications, 6:8589 | DOI: 10.1038/ncomms9589 (2015).

[4]          H. Q. Tu, B. You, Y. Q. Zhang, Y. Gao, Y. B. Xu, and J. Du. “Uniaxial Magnetic Anisotropy in Amorphous CoFeB Films on Different Orientational GaAs Substrates”, IEEE Transactions on Magnetics. VOL. 51, NO. 11 (2015).

[5]          W. Q. Liu, M. Y. Song, N. J. Maltby, S. P. Li, J. G. Lin, M. G. Samant, S. S. P. Parkin, P. Bencok, P. Steadman, A. Dobrynin, Y. B. Xu, R. Zhang, “XMCD Study of Epitaxial Magnetite Ultrathin Film on MgO(100)”, J. Appl. Phys. 177, 17E121 (2015).   

[6]          W. Q. Liu, W. Y. Wang, J. J. Wang, F. Q. Wang, C. Lu, F. Jin, A. Zhang, Y. B. Xu, Q. X. Li, Q. M. Zhang, P. Bencok, G. van der Laan, R. Zhang, “Atomic-Scale Interfacial Magnetism in Fe/Graphene Heterojunction” Sci. Rep.  (Nature Publishing Group)5, 11911 (2015).     

[7]          Wei Niu, Hao Zhu, Xuefeng Wang, Jiandong Ye, Fengqi Song, Jianfeng Zhou, Shulin Gu, Yi Shi, Yongbing Xu and Rong Zhang. “Identification of defect-related emissions in ZnO hybrid materials”. Applied Physics Letters, 107(2): 021902, (2015)

[8]          W. Q. Liu, L. He, Y. B. Xu, K. Murata, M. Lang, M. Onbasli, N. J. Maltby, S. P. Li, X. F. Wang, K. L. Wang, C. A. Ross, P. Bencok, G. van der Laan, R. Zhang, “Enhancing Magnetic Ordering in Cr-doped Bi2Se3 using High-Tc Ferromagnetic Insulator”, Nano Lett. 15, 764 (2015).          

[9]          Jun-Ran, Zhang; Zhen-Yao, Wu; Yu-Jie, Liu; Zhan-Peng, Lv; Wei, Niu; Xue-Feng, Wang; Jun, Du; Wen-Qing, Liu; Rong, Zhang; Yong-Bing, Xu; ",Fabrication and Characterization of Fe-Doped In2O3 Dilute Magnetic Semiconducting Nanowires, Chinese Physics Letters, IOP Publishing, 32,3,037501, (2015)        

[10]      Liu, Er; Zhang, Wen; Zheng, Jian-Guo; Hu, Xuefeng; Ou, Huiling; Du, Ruxia; Kou, Chaoxia; Zhai, Ya; Xu, Qingyu; Du, Jun; ",Inverse magnetoresistance in textured Fe 3 O 4 film, Journal of Alloys and Compounds,649,,239-243 (2015)       

[11]      Jin, Fang; Zhou, Ling; Cheng, Weiming; Zhang, Yue; Tong, Bei; Xu, Yongbing; ",Effect of Shape and Annealing on the Giant Magnetoimpendence Properties of FeCoSiB Ribbon,"Magnetics, IEEE Transactions on",50,10,1-4, (2014)

[12]      Khan, Hasan M; Islam, MU; Xu, Yongbing; Ashiq, Muhammad Naeem; Ali, Irshad; Iqbal, M Asif; Ishaque, Muhammad; "Structural and magnetic properties of Pr–Ni substituted Ca 0.5 Ba 0.5 Fe 12 O 19 hexa-ferrite nanoparticles” Ceramics International,40,5,6487-6493 (2014)      

[13]      Zhang, W; Wong, PKJ; Zhang, D; Yuan, SJ; Huang, ZC; Zhai, Y; Wu, J; Xu, YB; "Magnetic anisotropies in epitaxial Fe3O4/GaAs (100) patterned structures”, AIP Advances, 4,10,107111 (2014).       

[14]      Cheng, Tu Yuan; Atkinson, Lewis; Wu, Jing; Chantrell, Roy W; Sizeland, James; Lu, Yu Ming; Cai, Jian Wang; Xu, Yong Bing; "Heat-Assisted Magnetization Dynamics in GdFeCo Using Field-Induced TR-MOKE," IEEE Transactions on Magnetics,"50,11,1-4 (2014)   

[15]      IG Will, A Ding, YB Xu, “Review of the Development and Implementation of Magnetoelastic Studies of Cr and Au Capped Fe and Co Ultrathin Films on Ga0. 8In0. 2As and GaAs Semiconductors”, Quantum Matter, Volume 3, Pages, 85-99 (2014)  

[16]      WQ Liu, YB Xu, PKJ Wong, NJ Maltby, SP Li, XF Wang, J Du, B You, J Wu, P Bencok, R Zhang, Spin and orbital moments of nanoscale Fe3O4 epitaxial thin film on MgO/GaAs (100),  Applied Physics Letters, Volume 104, Pages, 142407 (2014)          

[17]      I Will, A Ding, Y Xu, “Shape and Proximity Effect of Magnetic Nanoelements Used as Biomolecular Labels for Magnetic Notched Nanowire Biosensors”, IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 50, 49, (2014)        

[18]      Khan, HM; Islam, MU; Xu, YB; Iqbal, MA; Ali, I “Structural and magnetic Properties of TbZn-substituted calcium barium M-type nano-structured hexa-ferrites, JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS, Volume: 589  Pages: 258-262, (2014)      

[19]      Hu, XF; Wu, J; Niu, DX; Chen, L; Morton, SA; Scholl, A; Huang, ZC; Zhai, Y, Zhang, W; Will, I; Xu, YB “ Discontinuous properties of current-induced magnetic domain wall depinning”, SCIENTIFIC REPORTS (Nature Publishing Group), Volume: 3, Article Number: 3080, (2013) 

[20]      Zhang, W; Morton, SA; Wong, PKJ; Lu, B; Xu, YB; de Jong, MP; van der Wiel, WG; van der Laan, G “Microscopic origin of the reduced magnetocrystalline anisotropy with increasing oxide content in Co80Pt20 : oxide thin films”, JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS, Volume: 46  Issue: 40, Article Number: 405001, (2013)          

[21]      Zhang, W; Wong, PKJ; Yan, P; Wu, J; Morton, SA; Wang, XR; Hu, XF; Xu, YB; Scholl, A; Young, A “Observation of current-driven oscillatory domain wall motion in Ni80Fe20/Co bilayer nanowire”, APPLIED PHYSICS LETTERS, Volume: 103  Issue: 4, Article Number: 042403, (2013) 

[22]      Nie, SH; Chin, YY; Liu, WQ; Tung, JC; Lu, J; Lin, HJ; Guo, GY ; Meng, KK  ; Chen, L Zhao, JH; Xu, YB, “Ferromagnetic Interfacial Interaction and the Proximity Effect in a Co2FeAl/(Ga,Mn)As Bilayer”, PHYSICAL REVIEW LETTERS, Volume: 111  Issue: 2, Article Number: 027203, (2013).       

[23]      Ding, A; Will, I; Xu, YB “MFM Observation of Twin Pinning Sites on NiFe Nanowires”, IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS, Volume: 49  Issue: 4  Pages: 1334-1336, (2013).   

[24]      Li, J  ; Jiang, YZ  ; Li, Y  ; Yang, DR  ; Xu, YB   ; Yan, M, “Origin of room temperature ferromagnetism in MgO films”, APPLIED PHYSICS LETTERS  Volume: 102   Issue: 7     Article Number: 072406   (2013). 

[25]      Wong, PKJ  ; Zhang, W  ; Wang, K  ; van der Laan, G  ; Xu, YB   ; van der Wiel, WG  ; de Jong, MP, “Electronic and magnetic structure of C-60/Fe3O4(001): a hybrid interface for organic spintronics”, JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY C  Volume: 1   Issue: 6   Pages: 1197-1202,    (2013).         

[26]      Will, IG  ; Ding, A  ; Xu, YB , “Development of an in situ magnetoelastic magneto-optical Kerr effect magnetometer “,  REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS  Volume: 83   Issue: 6     Article Number: 064707,    (2012).            

[27]      Rai, GM  ; Iqbal, MA  ; Xu, YB   ; Will, IG  ; Mahmood, Q, “Room Temperature Ferromagnetism in Ga1-xHoxN (x=0.0 and 0.05) Diluted Magnetic Semiconductor Thin Films”,   CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS  Volume: 25   Issue: 3   Pages: 313-317,  (2012).        

[28]      Ding, A  ; Will, I  ; Lu, C  ; Xu, YB , “Vortex Domain Wall Formation in Nanowires With Twin Pinning Sites “, IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS  Volume: 48   Issue: 8   Pages: 2304-2306   (2012).       

[29]      Willcox, M  ; Ding, A  ; Wu, J  ; Xu, YB , “Vortex Domain Wall Formation in Permalloy Nanowires with Geometric Pinning Sites”, JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY  Volume: 12   Issue: 8   Pages: 6484-6487   (2012).            

[30]      Zhu, WW  ; Liao, JL  ; Zhang, ZZ  ; Ma, B  ; Jin, QY  ; Liu, YW  ; Huang, ZC  ; Hu, XF  ; Ding, A  ; Wu, J   Xu, YB, “Depinning of vortex domain walls from an asymmetric notch in a permalloy nanowire”,  APPLIED PHYSICS LETTERS  Volume: 101   Issue: 8     Article Number: 082402,    (2012).       

[31]      Bowerbank, T  ; Ding, A  ; Lu, C  ; Xu, YB , “Shape Effect of Magnetic Nanoelements as Biomolecular Labels for Magnetic Biosensors”,  IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS  Volume: 48   Issue: 11   Pages: 3681-3683  (2012).             

[32]      Cheng, TY  ; Wu, J  ; Willcox, M  ; Liu, T  ; Cai, JW  ; Chantrell, RW   ; Xu, YB , “Temperature Dependence of All-Optical Ultrafast Magnetization Switching in TbFeCo”,  IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS  Volume: 48   Issue: 11   Pages: 3387-3389,  (2012).    

[33]      Li, J  ; Jiang, YZ  ; Ma, TY  ; Lu, C  ; Xu, YB   ; Yang, DR  ; Yan, M, “ Structure and magnetic properties of gamma '-Fe4N films grown on MgO-buffered Si (001)”, PHYSICA B-CONDENSED MATTER  Volume: 407   Issue: 24   Pages: 4783-4786   (2012).   

[34]      Will, I G; Ding, A; Xu, Y B , “Development of an in situ magnetoelastic magneto-optical Kerr effect magnetometer”, The Review of scientific instruments  Volume: 83   Issue: 6   Pages: 064707,   ( 2012).         

[35]      Gu, H  ; Jiang, YZ; Xu, YB ; Yan, M,  “Effect of defects on room-temperature ferromagnetism in Co and Na co-doped ZnO”, APPLIED PHYSICS A-MATERIALS SCIENCE & PROCESSING  Volume: 107   Issue: 4   Pages: 919-923   JUN (2012).        

[36]      Gu, H; Zhang, W ; Xu, YB   ; Yan, M, “Effect of oxygen deficiency on room temperature ferromagnetism in Co doped ZnO” , APPLIED PHYSICS LETTERS  Volume: 100   Issue: 20 202401, MAY 14 (2012).   

[37]      Huang, ZC; Hu, XF ; Xu, YX  ; Zhai, Y; Xu, YB; Wu, J; Zhai, HR, “Magnetic properties of ultrathin single crystal Fe3O4 film on InAs(100) by ferromagnetic resonance “, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS  Volume: 111   Issue: 7     Article Number: 07C108   APR 1 (2012).     

[38]      Hao Gu, Yinzhu Jiang, Yongbing Xu, and Mi Yan “Evidence of the defect-induced ferromagnetism in Na and Co codoped ZnO”, , APPLIED PHYSICS LETTERS 98, 012502 (2011).          

[39]      P. K. J. Wong and Y. B. Xu, “Magnetic transistors”, Magnetics Technology International, Vol. 1, 12, (2011)        

[40]      Sun L, Wong PK, Zhang W, Zou XA, Luo LQ, Zhai Y, Wu J, Xu YB, Zhai HR “The effect of interelement dipole coupling in patterned ultrathin single crystal Fe square arrays”, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 109, 3, 033913 (2011).         

[41]      Hao Gu, Yinzhu Jiang, Yongbing Xu, and Mi Yan, “Evidence of the defect-induced ferromagnetism in Na and Co codoped ZnO”, APPLIED PHYSICS LETTERS 98, 012502 (2011).

[42]      Sun L, Wong PK, Zhang W, Zou XA, Luo LQ, Zhai Y, Wu J, Xu YB, Zhai HR “The effect of interelement dipole coupling in patterned ultrathin single crystal Fe square arrays”, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, 109, 3, 033913 (2011).         

[43]      Zou, X ; Wu, J; Wong, Wong, P. K. J; Xu, YB; Zhang, R; Zhai, Y; Bunce, C; Chantrell, RW, “Damping in magnetization dynamics of single-crystal Fe(3)O(4)/GaN thin films”, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, Vol. 109, No. 7, 07D341, (2011)      

[44]      Sun, L; Wong, PKJ; Niu, DX; Zou, X; Zhai, Y; Wu, J; Xu, YB; Zhai, HR, “Investigations on magnetic properties in ultrathin single crystal Fe rectangular arrays patterned by selective wet-etching”. JOURNAL OF APPLIED PHYSICS  Volume: 109   Issue: 7     Article Number: 07B910,    Published: APR 1 (2011).        

[45]      Liu, E; Zhang, JZ; Zhang, W; Wong, PKJ; Lv, LY; Zhai, Y; Wu, J; Xu, YB; Zhai, HR “Influence of Au capping layer on the magnetic properties of ultrathin epitaxial Fe(3)O(4)/GaAs(001) film”, , JOURNAL OF APPLIED PHYSICS  Volume: 109   Issue: 7     Article Number: 07C121,    Published: APR 1 (2011).        

[46]      Zhang, L; Ma, TY; Ahmad, Z; Yuan, TZ; Lu, C; Xu, YB; Yan, M, “Low temperature pulsed laser deposition of textured gamma '-Fe(4)N films on Si (100)”, JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS  Volume: 509   Issue: 16   Pages: 5075-5078 ,   APR 21 (2011).   

[47]      Zhang, W; Morton, SA; Wong, PKJ ; Hu, XF; Arenholz, E; Lu, B; Cheng, TY; Xu, YB; van der Laan, G, “Magnetocrystalline anisotropy of magnetic grains in Co(80)Pt(20): oxide thin films probed by x-ray magnetic circular dichroism” JOURNAL OF APPLIED PHYSICS,  Volume: 109   Issue: 11, 113920 , JUN 1 (2011 ).    

[48]      Rai, GM; Iqbal, MA; Xu, YB; Will, IG; Zhang, W “Influence of Rare Earth Ho(3+) Doping on Structural, Microstructure and Magnetic Properties of ZnO Bulk and Thin Film Systems”, , CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS  Volume: 24   Issue: 3   Pages: 353-357 , JUN (2011).      

[49]      Riaz, S; Naseem, S; Xu, YB, “Room temperature ferromagnetism in sol-gel deposited un-doped ZnO films”, JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY  Volume: 59   Issue: 3   Pages: 584-590, (2011).    

[50]      Zhang, W; Zhang, JZ; Wong, PKJ; Huang, ZC; Sun, L; Liao, JL; Zhai, Y; Xu, YB; van der Laan, G “In-plane uniaxial magnetic anisotropy in epitaxial Fe(3)O(4)-based hybrid structures on GaAs(100)”, , PHYSICAL REVIEW B  Volume: 84   Issue: 10     Article Number: 104451, (2011).         

[51]      Rai, GM; Iqbal, MA; Xu, YB; Will, IG; Huang, ZC,"Study of Sm-doped ZnO samples sintered in a nitrogen atmosphere and deposited on n-Si(1 0 0) by evaporation technique”, JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS  Volume: 323   Issue: 24   Pages: 3239-3245, (2011).         

[52]      Wong PKJ, Zhang W, Cui XG , Xu YB, Wu J, Tao ZK, Li X, Xie ZL, Zhang R, van der Laan G, “Ultrathin Fe3O4 epitaxial films on wide bandgap GaN(0001)”, , PHYSICAL REVIEW B, Volume: 81, Issue: 3, 035419 (2010).          

[53]      R. Mansell, J.-B. Laloë, S. N. Holmes, P. K. J. Wong, Y. B. Xu, I. Farrer,G. A. C. Jones, D. A. Ritchie,1 and C. H. W. Barnes “Spin-injection device prospects for half-metallic Fe3O4:Al0.1Ga0.9As interfaces”, , JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 108, 034507 (2010)       

[54]      Sun L Wong PKJ, Niu DX, Zou XA, Zhai Y, Wu J, Xu YB, Zhai HR, “Single crystal Fe elements patterned by one-step selective chemical wet etching”, JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS    Volume: 43    Issue: 29  Article Number: 295002    JUL 28 (2010).   

[55]      Zhai Y, Sun L, Huang ZC, Lu YX, Li GD, Li Q, Xu YB, Wu J, Zhai HR, “Thickness dependence of the molecular magnetic moment of single crystal Fe3O4 films on GaAs (100)”, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS    Volume: 107    Issue: 9  Article Number: 09B110, MAY 1 (2010 )            

[56]      Hassan SSA, Xu YB, Hirohata A, Sukegawa H, Wang WH, Inomata, van der Laan G, “Interfacial structure and magnetic properties of Co2FeAl0.5Si0.5/MgO heterostructures”, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS    Volume: 107    Issue: 10  Article Number: 103919, MAY 15 (2010).        

[57]      Niu DX, Zou X, Zhai Y, Huang Z, Will I , Wong PKJ , Wu J, Xu YB, “Reduction of In-Plane Uniaxial Magnetic Anisotropy in Patterned Single-Crystal Fe Dot Arrays”, IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS  Volume: 45 Issue: 10, 3507-3510 (2009).       

[58]      Fu Y, Sun L, Wang JS, Bai XJ , Kou ZX , Zhai Y, Du J, Wu J, Xu YB, Lu HX , Zhai HR, “Magnetic Properties of (Ni83Fe17)(1-x)-Gd-x Thin Films with Diluted Gd Doping”: IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS Volume: 45 Issue: 10, 4004-4007 (2009).        

[59]      Hassan SSA, Xu YB, Wu J, Thompson SM, “Epitaxial Growth and Magnetic Properties of Half-Metallic Fe3O4 on Si(100) Using MgO Buffer Layer”, IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS, Volume: 45, Issue: 10, Pages: 4357-4359 (2009).  

[60]      Hassan SSA, Xu YB, Wu J, Zheng JG, Huang JYY , Huang YZ, Damsgaard CD, Hansen JB, Jacobsen CS, “The Properties and Structure Relationship of Half Metallic Magnetic Materials on GaAs”, IEEE Trans. Magn., Volume: 45, Issue: 10, 4360-4363, (2009)     

[61]      Niu, DX; Zou, X; Wu, J, Xu, YB, “Anisotropic magnetization reversal in 30 nm triangular FeNi dots”, APPLIED PHYSICS LETTERS, Volume: 94, Issue: 7, 072501 (2009).      

[62]      Z. C. Huang, Y. Zhai, Y. X. Lu, G. D. Li, P.K. J. Wong, Y. B. Xu, Y. X. Xu, and H. R. Zhai ,“The interface effect of the magnetic anisotropy in ultrathin epitaxial Fe3O4 film”,  Appl. Phys. Lett ., 92, (11), (2008)

[63]      Bunce, C.; Wu, J.; Lu, Y. X.; Xu, Y. B.; Chantrell, R. W “Picosecond Magnetization Dynamics of Single-Crystal Fe3O4 Thin Films”,., IEEE Trans. Magn, 44,  2970 (2008).

[64]      Wong, PKJ; Fu, Y; Zhang, W, Xu, YB et al “Influence of Capping Layers on Magnetic Anisotropy in Fe/MgO/GaAs(100) Ultrathin Films”,  IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS   Volume: 44   Issue: 11, 2907 (2008).      

[65]      Wong, PKJ; Zhang, W; Xu, YB,  “Magnetic and Structural Properties of Fully Epitaxial Fe3O4/MgO/GaAs(100) for Spin Injection”, IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS   Volume: 44   Issue: 11, 2640-2642 (2008)          

[66]      Niu, D. X.; Zou, X.; Wu, J.; Xu, Y. B, “Focused MOKE Study of Self-Assembly Nanoscale FeNi Dot Arrays”, Magnetics, IEEE Trans. Magn, 44, 2749 (2008).  

[67]      Y. B. Xu, S. S. A. Hassan, P. K. J. Wong, J. S. Claydon, C. D. Damsgaard, J. B. Hansen, C. S. Jacobsen, Y. Zhai, J. Wu, G. van der Laan, R. Feidenhans and S. N. Holmes, “Hybrid Spintronic Structures with Magnetic Oxides and Heusler Alloys”, IEEE Trans. Magn. Volume 44,  Issue 11,  Part 2,  2959 - 2965 (2008).      

[68]      Li GD, Zhai Y, Wong PKJ , Niu DX, Lu YX, Lepadatu S, Xu YB,  “Magnetic domain wall formation in ferromagnetic wires with a nanoconstriction” , IEEE Trans on Magn.43 (6): 2830-2832 JUN (2007).       

[69]      Claydon JS, Hassan S, Damsgaard CD, Christian D., Hansen JB, Jorn Bindslev, Jacobsen CS, Xu YB, van der Laan G, “ Element specific investigation of ultrathin Co2MnGa/GaAs heterostructures”, J. Appl. Phys. 101 (9):  09J506, MAY 1 (2007).       

[70]      Hassan SSA, Xu YB, Ahmad E, Lu YX,  “Transport and magneto-transport characteristics of Fe3O4/GaAs hybrid structure” , IEEE Trans on Magn.43 (6): 2875-2877 JUN 2007         

[71]      Zhai Y, Zhang D, Zhang Y, Shi J , Wong PKJ, Niu DX , Li GD , Xu YB , Zhai HR,  “A study on spin wave resonance in patterned trilayer films”, J. Appl. Phys.101 (9): Art. No. 09F507 MAY 1 (2007).        

[72]      Lepadatu S, Wu J, Bunce C, Zou X, Niu D , Xu YB, Chantrell R, Ju GP,  “Ultrafast optically induced spin dynamics in patterned single crystal Fe dot arrays”, J. Appl. Phys. 101 (9): Art. No. 09C111 MAY 1 (2007).       

[73]      Zhai Y, Ni C, Xu Y, Xu YB, Wu J , Lu HX, Zhai HR, “A study on ferromagnetic resonance linewidth of single crystalline ultrathin Fe film grown on GaAs substrate”, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 101 (9): Art. No. 09D120 MAY 1 (2007).  

[74]      Zhai Y, Huang ZC , Fu Y, Ni C, Lu YX, Xu YB, Wu J, Zhai HR, “Anisotropy of ultrathin epitaxial Fe3O4 films on GaAs(100)”, J. Appl. Phys.101 (9): Art. No. 09D126 MAY 1( 2007).     

[75]      "Current-induced magnetization switching in asymmetric necked wires” S. Lepadatu, J. Wu, and Y. B. Xu, Appl. Phys. Lett. 91, 062512-062514 (2007)

[76]      Hirohata A, Kikuchi A, Tezuka N, Inomata K , Claydon JS , Xu YB, van der Laan G        “Heusler alloy/semiconductor hybrid structures”, CURRENT OPINION IN SOLID STATE &         MATERIALS SCIENCE 10 (2): 93-107 APR, (2006).

[77]      Morley NA, Gibbs MRJ, Ahmad E, XU YB, “MOKE hysteresis loop method of determining the anisotropy constants of ferromagnetic thin films: Fe on GaAs(100) with overlayers of Au and Cr”, JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 300 (2): 436-444 MAY (2006).

[77]

[78]      YB Xu, “Spintronics and spintronic materials overview”, CURRENT OPINION IN SOLID STATE & MATERIALS SCIENCE 10 (2): 81-82, APR 2006

[79]      Morley NA, Gibbs MRJ, Ahmad E, and Xu YB, “Comparison between the in-plane anisotropies and magnetostriction constants of thin epitaxial Fe films grown on GaAs and Ga0.8In0.2As substrates, with Cr overlayers”, J. Appl. Phys.99 (8): Art. No. 08N508 APR 15 (2006).

[80]      Yongbing Xu, Jill Claydon, Yongxiong Lu and Ehsan Ahmad, “Mesoscopic magnetic/semiconductor heterostructures”, IEEE Trans.         Nanotechnology, 5 (5): 455-458 SEP (2006).

[81]      Y.B. Xu, E. Ahmad, J. S. Claydon, Y.X. Lu, S. S. A. Hassan, I. G. Will and B. Cantor, “HYBRID MAGNETIC/SEMICONDUCTOR SPINTRONIC MATERIALS AND DEVICES”, Journal            of Magnetism and magnetic Materials, 304 (1): 69-74 SEP 1 (2006).

[82]      Morley NA, Gibbs MRJ, Ahmad E, Will IG, Xu YB, “Magnetostriction and magnetocrystalline anisotropy constants of ultrathin epitaxial Fe films on GaAs, with Au overlayers”, JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER 17 (7): 1201-1208 FEB 23 (2005).

[83]      Lepadatu S, Xu YB, Ahmad E, “Modulation of magneto-resistance with measurement current in patterned Ni80Fe20 wires”, J. Appl. Phys.97 (10): Art. No. 10J708 Part 3 MAY 15 (2005)

[84]      Morley NA, Tang SL, Gibbs MRJ, Ahmad E, Will IG, Xu YB, “Magnetocrystalline anisotropies and magnetostriction of ultrathin Fe films on GaAs with Cr overlayers” JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 97 (10): Art. No. 10H501 Part 3 MAY 15 (2005).

[85]      Lepadatu S, Xu YB, Ahmad E, “Current induced magnetic switching in Ni80Fe20, Ni, Fe, and Co wires”, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 97 (10): Art. No. 10C711 Part 2 MAY 15 (2005).

[86]      Lu YX, Claydon JS, Ahmad E, Xu YB, Ali M, Hickey BJ, Thompson SM, Matthew JAD, Wilson K, “Hybrid Fe3O4/GaAs(100) structure for spintronics”, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 97 (10): Art. No. 10C313 Part 2 MAY 15 (2005).

[87]      Lu YX, Ahmad E, Xu YB, “Deformation induced magnetite nanostripes on GaAs”, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 97 (10): Art. No. 10B314 Part 2 MAY 15 2005

[88]      Ren Y, Gao CL, Zhang ZZ, Ma B, Jin QY, Ahmad E, Xu YB, “Spin reorientation of Fe film with an ultrathin Co underlayer on Cu(001) substrate”  JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 97 (10): Art. No. 10A305 Part 2 MAY 15 (2005).

[89]      Lu YX, Ahmad E, Xu YB, Thompson SM, “Annealing-induced Fe oxide nanostructures on GaAs”, IEEE TRANSACTIONS ON MAGNETICS 41 (10): 3328-3330 OCT (2005).

[90]      Yongbing Xu, E Ahmad and Y X Lu,   “Self-assembled and patterned Fe and Fe3O4 dots on III-V semiconductors”, J. Phys.: Conf. Ser. Vol. 17, pages 7-15 (2005)

[91]       Claydon JS, Niu DX, Xu YB, Telling ND, Kirkman IW, van der Laan G, “Spin and orbital moments of ultra-thin Fe films on various semiconductor surfaces” IEEE Trans on Magn.41 (10): 3325-3327 OCT (2005).

[92]      Lu YX, Claydon JS, Ahmad E, Xu YB, Thompson SM, Wilson K, van der Laan G, “XPS and XMCD study of Fe3O4/GaAs interface”, IEEE Trans on Magn.41 (10): 2808-2810 OCT (2005).

[93]      Bmad E, Valavanis A, Claydon JS, Lu YX, Xu YB “Vertical spinal electronic device with large room temperature magnetoresistance”, IEEE Trans on Magn.41 (10): 2592-2594 OCT (2005).

[94]      Y. X. Lu, J. S. Claydon, Y. B. Xu, D. M.  Schofield, S. M. Thompson, “Magnetic properties of ultrathin Fe3O4 on GaAs(100)”, J. Appl. Phys., 95, 7228, June, 2004.

[95]      E. Ahmad, I. G. Will, Y. B. Xu , N. A. Morley, and M. R. J. Gibbs, “Hysteretic properties of epitaxial Fe/GaAs(100) ultra thin film under external uniaxial strain”, J. Appl. Phys., 95, 6555 (2004) June, 2004.

[96]      S. Lepadatu and Y. B. Xu “Discontinuous resistance change and domain wall scattering in patterned NiFe wires with a nanoconstriction”,  IEEE Trans. on Magn., 40 (4): 2688-2690, 2004.

[97]      Y. X. Lu, J. S. Claydon, Y. B. Xu, D. M.  Schofield, S. M. Thompson, G. van der Laan, “Epitaxial growth and magnetic properties of half-metallic Fe3O4 on GaAs(100)” Phys. Rev. B, 70 (23), 233304-233307 DEC 2004

[98]      Claydon JS, Xu YB, Tselepi M, Bland JAC, van der Laan G, “Magnetic moments of ferromagnetic, superparamagnetic, and submonolayer Fe on a GaAs(100) surface”, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 95 (11): 6543-6545 Part 2 JUN 1 2004

[99]      J. S. Claydon, Y.B. Xu, M. Tselepi, J.A.C. Bland, G. van der Laan, “Direct observation of a bulklike spin moment at the Fe/GaAs(100)-4x6 interface”, Phys. Rev. Lett., 93 (3) JUL 16, 037206-037209, (2004).

[100]  S. Lepadatu and Y. B. Xu “Direct observation of domain wall scattering in patterned Ni80 Fe20 and Ni nanowires by current-voltage measurements”, Phys. Rev. Lett., 92 (12), 127201-127204 (2004).

[101]  Y.Zhai, L. Shi, W. Zhang, M. Lu, H. R. Zhai, X. F. Jin, Y.B. Xu, J.A.C. Bland,  “Evolution of magnetic anisotropy in epitaxial Fe films by ferromagnetic resonance”, J. Appl. Phys. 93, 7622 (2003).

[102]  Y. Zhai, L. Shi, M. Lu and Y. B. Xu et al,  “A Study on Anisotropy in Ultrathin Epitaxial Fe Films in the Few-Monolayer Region”, Modern Physics Letters B, Vol. 17, 1095 (2003).

[103]  S. McPhail, C.M. Gurtler, F. Montaigne, Y. B. Xu, M. Tselepi, JAC Bland “Interface bonding versus strain-induced magnetic anisotropy in epitaxial Fe/semiconductor structures”, , Phys. Rev. B67 24409 (2003).

[104]  Z. Y. Zhong, S. Liu, H.W. Zhang, and Y. B. Xu “Micromagnetic simulation of magnetization reversal in controlled mesoscopic ferromagnetic junction”, J. Magn. Magn. Mater., 270 (3) April 2004, 425-428

[105]  Y.B. Xu, M. Tselepi, J. Wu, S. Wang, J. A. C. Bland, Y. Huttel, and G. van der Laan, “Interface magnetic properties of epitaxial Fe/InAs heterostructures”, IEEE Trans. on Magn. Vol. 38, No. 5, 2652-2654 (2002).

[106]  B Hirohata, C. M. Guertler, W. S. Lew, Y. B. Xu, J. A. C. Bland, S. N. Holmes,  “Test of ballistic spin-polarized electron transport across ferromagnet/semiconductor Schottky interfaces”, J. Appl. Phys., 91 (10): 7481-7483 Part 2 MAY 15 2002.

[107]  S. P. Li, M. Natali, A. Lebib, A. Pepin, Y. Chen, and Y. B. Xu , “Magnetic nanostructure fabrication by soft lithography and vortex-single domain transition in Co dots”, J. Magn. Magn. Mater, 241, 447 (2002).

[108]  B Hirohata A, Y. B. Xu, J. A. C. Bland, S. N. Holmes, E. Cambril, Y. Chen, F. Rousseaux “Influence of crystalline structures on the domain configurations in controlled mesoscopic ferromagnetic wire junctions”, J. Appl. Phys., 91 (10): 7308-7310 (2002)

[109]  Y. B. Xu, M. Tselepi, E. Dudzik, C.M. Guertler, CAF Vaz, G. Wastlbauer, DJ Freeland, JAC Bland, G. van der Laan, “Spin and orbital magnetic moments of ultrathin Fe films on GaAs(100) studied by X-ray magnetic circular dichronism”, J. Magn. Magn. Mat. 226: 1643 (2001).

[110]  B Hirohata, Y. B. Xu, CC Yao, HT Leung, WY Lee, SM Gardiner, DG Hasko, JAC Bland, SN Holmes, “Domain-wall trapping in controlled mesoscopic ferromagnetic wire junctions”, J. Magn. Magn. Mat. 226, 1845 (2001).

[111]  WY Lee, SM Gardiner, J. Rothman J, Y. B. Xu, U. Ebels, JAC Bland, “Microscopic magnetic relaxation processes in epitaxial Fe/GaAs(001) mesostructures”, J. Magn. Magn. Mat. 226, 1594 (2001).

[112]  M. Tselepi, Y. B. Xu, D. J. Freeland, T. A. Moore, JAC Bland, “Nucleation, growth and magnetic properties of Fe ultrathin films grown on InAs(100)”, J. Mang. Mang. Mat. 226, 1585 (2001).

[113]  Y. Zhai, Y. X. Xu, J. G. Long, Y. B. Xu, M Lu, Z.H. Lu, H. R. Zhai, J. A. C. Bland, “Ferromagnetic resonance study of Fe superparamagnetic nanoclusters on GaAs(100)”, J. Appl. Phys. 89, 7290 ( 2001).

[114]  Y. B. Xu, A. Hirohata, S. M. Gardiner, T. Tselepi, J. A. C. Bland, E. Cambril, F. Rousseaux and H. Launois, “Effects of interdot dipole coupling in mesoscopic epitaxial Fe (100) dot arrays”, IEEE Trans. on Magn. 37, 2055-2057 (2001).

[115]  BHirohata, Y. B. Xu, C. M. Guertler and J. A. C. Bland,  “Spin polarised electron transport in ferromagnetic/semiconductor hybrid structures induced by photon excitation”. Phys. Rev. B63, 1044251-1044254 (2001).

[116]  S. Gardiner, J. Rothman, Y. B. Xu, M. Tselepi, J. A. C. Bland, “Real time dynamics in epitaxial Fe(100) disks”, J. Appl. Phys. 89, 6790, (2001).

[117]  T. A. Moore, Y. B. Xu, and J. A. C. Bland, “Thickness-dependent dynamic hysteresis scaling behaviour in epitaxial Fe/GaAs(100) and Fe/InAs(100)”, J. Appl. Phys. 89, 7018 (2001).

[118]  W.M. Kaminsky, G. A. C. Jones, N. K. Patel, W. E. Booij, M. G. Blamire, S. G. Gardiner, Y. B. Xu, and J. A. C. Bland, “Patterning ferromagnetism in Ni80Fe20 films via Ga+ ion irradiation”, Appl. Phys. Lett., 78, 1589 (2001). 

[119]  M. Tselepi, P. J. Bode, Y. B. Xu, G. M. Guertler, C. A. F. Vaz, G. Wastlbauer, and J. A. C. Bland, “Suppression of 90 degree spin switching in Co nanomagnets grown on the Cu(100)-{2x1}O surface”. J. Appl. Phys. 89, 6683 (2001). 

[120]  B Hirohata, Y. B. Xu, C. M. Guertler, and J. A. C. Bland, “Spin-polarized electron transport in a NiFe/GaAs Schottky diode”, J. Magn. Magn. Mater. 226, 914 (2001).

[121]  C. M. Gurtler, Y. B. Xu, J. A. C. Bland, “In situ study of the temperature-dependent magnetoresistance of ultrathin epitaxial Fe films on GaAs(100)”, J. Magn. Magn. Mater, 226, 655 (2001).

[122]  J.A. C. Bland, A. Hirohata, C. M. Guertler, and Y. B. Xu, “Spin-polarized electron transport in ferromagnet/semiconductor hybrid structures”, J. Appl. Phys., 89, 6744 (2001).

[123]  Y. B. Xu, M. Tselepi, C. M. Guertler, C. A. F. Vaz, G. Wastlbauer, and J. A. C. Bland, “Giant enhancement of orbital moments and perpendicular anisotropy in epitaxial Fe/GaAs(100)”, J. Appl. Phys. 89, 7156-7158 (2001).

[124]  J. W.Taylor, J. A. Duffy, A. M. Bebb, M. J. Cooper, S. B. Dugdale, J. E. McCarthy, D. N. Timms, D. Greig, and Y. B. Xu,  “Magnetic Compton scattering study of the ferromagnetic amorphous alloys Fe1-xBx”, Phys. Rev. B63, 224041-224044 (2001).

[125]  B Hirohata, CC Yao, HT Leung, Y. B. Xu, CM Guertler, JAC Bland, “Magnetic domain studies of permalloy wire-based structures with junctions”, IEEE Trans. on Magn. 36, 3068 -3070 (2000).

[126]  WY Lee, CC Yao, A Hirohata, Y.B. Xu, HT Leung, SM Gardiner, S. McPhail, B. C. Choi, DG Hasko, JAC Bland, “Domain nucleation processes in mesoscopic Ni80Fe20 wire junctions”, J. Appl. Phys. 87, 3032-3036 (2000).

[127]  S. P. Li, A. Samad, W. S. Lew, Y. B. Xu, and J. A. C. Bland, “Magnetic domain reversal in ultrathin Co(100) films probed by GMR”, Phys. Rev. B61, 6871 (2000).

[128]  Lee WY, Hirohata A, Leung HT, Y. B. Xu, Gardiner SM, Yao CC, Bland JAC, “Magnetization reversal in mesoscopic Ni80Fe20 wires: A magnetic domain launching device”, IEEE Trans on Magn. 36, 3018 (2000).

[129]  BHirohata, Y. B. Xu, C. M. Guertler and J. A. C. Bland, “Spin-dependent electron transport in NiFe/GaAs Schottky barrier structures”, J. Appl. Phys. 87, 4670 (2000).

[130]  Y. B. Xu, D. J. Freeland, M. Tselepi and J. A. C. Bland, “Uniaxial magnetic anisotropy of ultrathin epitaxial Fe films on InAs(100)-4x2 and GaAs(100)-4x2”, J. Appl. Phys. 87, 6110-6112 (2000).

[131]  S. P. Li, W. S. Lew, Y. B. Xu, A. Hirohata, A. Samad, F. Baker, and J.A.C. Bland, “Magnetic nanoscale dots on colloid crystal surfaces”, Appl. Phys. Lett. 76, 748 (2000).

[132]  B Hirohata, Y. B. Xu, Y. C. Yao, H. T. Leung, D. G. Hasko, W. Y. Lee and J. A. C. Bland, “Domain wall trapping in controlled submicron ferromagnetic elements”, J. Appl. Phys. 87, 4727 (2000).

[133]  W. Y. Lee, Y. B. Xu, B. Choi, S. M. Gardiner, J. A. C. Bland, and B. Choi,  “Sweep rate-dependent magnetization reversal in epitaxial Fe/GaAs(100) and Fe/InAs(100) thin films”, J. Appl. Phys. 87, 5926 (2000).

[134]  Y. B. Xu, A. Hirohata, H. T. Leung, T. Tselepi, J. A. C. Bland, E. Cambril, F. Rousseaux and H. Launois, “Micromagnetism in mesoscopic epitaxial Fe dot arrays”, J. Appl. Phys. 87, 7019-7021 (2000).

[135]  Y. B. Xu, D. Greig, E. A. Seddon, and J. A. D. Mathew,  “Element specific spin-resolved DOS in amorphous Fe75B25 probed with a synchrotron radiation source”, J. Appl. Phys. 87, 7136-7138 (2000).

[136]  Y. B. Xu, E. T. M. Kernohan, D. J. Freeland, M. Tselepi, J. A. C. Bland and S. Holmes,  “Ferromagnetic metal/semiconductor heterostructures for magneto-electronic devices”, Sensors and Actuators A: Physical, 81, 258-262 (2000).

[137]  Y. B. Xu, D. J. Freeland, M. Tselepi and J. A. C. Bland, “Uniaxial lattice relaxation and uniaxial magnetic anisotropy in Fe/InAs(100)-4x2”  Phys. Rev. B, B62, 1167-1170 (2000).

[138]  Y. B. Xu, C. A. F. Vaz, A. Hirohata, C. C. Yao, J. A. C. Bland, E. Cambril, F. Rousseaux and H. Launois,   “Magneto-resistance of a domain wall at a submicron junction”, Phys. Rev. B61, R14901-14904 (2000).

[139]  J. A. C. Bland, A.Hirohata, Y. B. Xu, C. M. Guertler and, S. N. Holmes, “Spin-polarised electron transport processes at ferromagnetic/semiconductor interfaces”, IEEE Trans. on Magn, 36, 2827 (2000).

[140]  E. A Seddon, A. E. R. Malins, M. Petty, M. D. Crapper, I. R. M. Wardell, A.K. Hide, M. Hardiman, Y. B. Xu, P. Hucknall, D. Greig, S. Clowes and E. McCash, “Amorphous alloys as secondary standards for electron spin polarimetry” Measurement Science & technology, l.10,.269-274, (1999).

[141]  Y. B. Xu, D. Greig, E. A. Seddon, S. Cornelius and J. A. D. Mathew,  “Evidence for polarized boron in Fe-B and Co-B alloys”, IEEE Trans. on Magn. 35, 3427 (1999).

[142]  CC Yao, DG Hasko, WY Lee, A Hirohata, Y. B. Xu, JAC Bland, “Pseudo-Hall effect and anisotropic magnetoresistance in a micronscale Ni80Fe20 device”, IEEE Trans. On Magn. 35, 3616 (1999).

[143]  B Hirohata, Y. B. Xu, C. Guertler, J. A. C. Bland, “Spin-dependent electron transport through the ferromagnet/semiconductor interface induced by photon excitation”, IEEE Trans. On Magn. 35, 2910 (1999).

[144]  B Hirohata, Y. B. Xu, C. M. Guertler and J. A. C. Bland, “Spin-dependent electron transport at the ferromagnetic/semiconductor interface”, J. Appl. Phys. 85, 5804, (1999).

[145]  Y. B. Xu, C. A. F. Vaz, A. Hirohata, C. C. Yao, W. Y. Lee, J. A. C. Bland, F. Rousseaux, E. Cambril and H. Launois, “Domain wall trapping probed by MR and MFM in submicron ferromagnetic wire structures”, J. App. Phys. 85, 6178 (1999).

[146]  Y. B. Xu, D. J. Freeland, E. T. M. Kernohan, W. Y. Lee, M. Tselepi, C. M. Guertler, C. A. F. Vaz, J. A. C. Bland, S.N. Holmes, N. K. Patel and D. A. Ritchie,  “Ferromagnetic metal/semiconductor hybrid structures for magneto electronics”, J. Appl. Phys. 85, 5369 (1999).

[147]  W.Y. Lee, S. Gardelis, B. C. Choi, Y. B. Xu, C. G. Smith, C.H.W. Barnes, E.H. Linfield, J. A. C. Bland, “Magnetization reversal and magnetoresistance in a lateral spin-injection device”, J. Appl. Phys. 85, 6682 (1999).

[148]  Y. C. Yao, D. G. Hasko, Y. B. Xu, W. Y. Lee and J. A. C. Bland, “Magneto-resistance in modulated width NiFe wires”, J. Appl. Phys. 85, 1689 (1999).

[149]  W. Y. Lee, B. Choi, J. Lee, C. C. Yao, Y. B. Xu, D. K. Hasko and J. A. C. Bland,  “Dynamic scaling of magnetic hysteresis in micron-sized NiFe dics”, Appl. Phys. Lett. 74, 1609 (1999).

[150]  D. Freeland, Y.B.Xu, E.T.M. Kernohan, M. Tselepi and J.A.C.Bland, “Scaling behaviour and evolution of ferromagnetism in epitaxial Fe/GaAs(100) and Fe/InAs(100)”, Thin Solid Films 344, 210 (1999).

[151]  Y. B. Xu, E. T. M. Kernohan, M. Tselepi, D. J. Freeland, A. Ercole and J. A. C. Bland, “Structure and magnetic properties of epitaxial Fe films on GaAs(100) and InAs(100)”, J. Magn. Magn Mater. 198-199, 703 (1999).

[152]  W. Y. Lee, H. T. Leung, W. Zhang, Y. B. Xu, A. Hirohata and J. A. C. Bland, “Magnetization reversal and magnetic anisotropy in Co network nanostructures”, IEEE Trans. on Magn. 35, 3475 (1999).

[153]  Y. C. Yao, D. G. Hasko, A. Hirohata, W. Y. Lee, Y. B. Xu and J. A. C. Bland, “Influences of lateral geometry on magnetoresistance and magnetization reversal in NiFe wires”, IEEE Trans. on Magn. 35, 3865 (1999).

[154]  B Hirohata, H. T. Leung, Y. B. Xu, C. C. Yao and J. A. C. Bland, “Magnetic domain evolution of permalloy mesoscopic dots”, IEEE Trans. on Magn. 35, 3886 (1999).

[155]  B Hirohata, Y. B. Xu, C. M. Guertler and J. A. C. Bland, “Spin dependent electron transport through the ferromagnet/semiconductor interface induced by photon excitation”, IEEE Trans. on Magn. 35, 2910 (1999).

[156]  W.Y. Lee, B. Choi, Y. B. Xu and J. A. C. Bland, “Magnetization reversal dynamics in epitaxial Fe/GaAs(100) thin films”, Phys. Rev. B60, 10216 (1999).

[157]  W. Y. Lee, Y. B. Xu, C. A. F. Vaz, H. T. Leung, A. Hirohata, J. A. C. Bland, F. Rousseaux, E. Cambril, and H. Launois, “Effect of junction geometry on switching field and reversal behavior in permalloy wires”, IEEE Trans. on Magn. 35, 3883 (1999).

[158]  Y. C. Yao, D. G. Hasko, A. Hirohata, W. Y. Lee, Y. B. Xu and J. A. C. Bland,  “Pseudo-hall effect and anisotropic magnetoresistance in mesoscopic NiFe device”, IEEE Trans. on Magn. 35, 3616 (1999).

[159]  Y. B. Xu, D. J. Freeland, E. T. M. Kernohan, M. Tselepi, C. M. Guertler, J. A. C. Bland, S. N. Holmes, and D. A. Ritchie, “Ferromagnetic/III-V semiconductor heterostructures and magneto-electronic devices”, IEEE Trans. on Magn. 35, 3661-3664 (1999).

[160]  J. A. D. Matthew, E. A. Seddon, Y. B. Xu,  “Spin polarized photoemission from amorphous alloy surfaces”, Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 88, 171 (1998).

[161]  Y. B. Xu, E. T. M. Kernohan, D. J. Freeland,  A. Ercole, M. Tselepi and J. A. C. Bland, “Evolution of the ferromagnetic phase of ultrathin Fe films grown on GaAs(100)-4x6”, Phys. Rev. B58, 890-896 (1998).

[162]  Y. B. Xu, E. T. M. Kernohan, M. Tselepi, J. A. C. Bland, and S. N. Holmes, “Single crystal Fe films grown on InAs(100) by molecular beam epitaxy”, Appl. Phys. Lett. 73, 399-401 (1998).

[163]  E.A. Seddon, Y. B. Xu, D. Greig, I. R. M. Wardell, D. Rubio-Temprano and M. Hardiman, “The surface magnetic microstructure of melt-spun magnetic ribbons”, J. Appl. Phys. 81, 4419 (1997).

[164]  Y. B. Xu, D. Greig, A. L. Mitchell, E. A. Seddon and J. A. D. Matthew,  “The spin-dependent electronic structure of amorphous alloys”, J. Appl. Phys. 81, 4419-4421 (1997).

[165]  Y. B. Xu, D. Greig, E. A. Seddon and J. A. D. Matthew, “Spin-resolved photoemission of in-situ sputtered iron and iron-yttrium alloys”, Phys. Rev. B55, 11442-11447 (1997).

[166]  Y. B. Xu, C. G. H. Walker, D. Greig,  E. A. Seddon, I. W. Kirkman, F. M. Quinn and J. A. D. Matthew Spin-polarised photoemission of Fe80B20"", J.Phys. Conden. Matter. 8, 1567-1574 (1996)."      

[167]  Q. Y. Jin, M. Lu, Q. S. Bie, Y. B. Xu, H. R. Zhai and Y. H. Shen,"Magnetic-properties and interlayer coupling of Co/Al superlattices", J. Magn. Magn. Mater. 144, 565 (1995).

[168]  H.R. Zhai, X. B. Zhu, M. Lu, Q. S. Bie, Y. B. Xu, Q. Y. Jin, M. Jimbo, S. Tsunashima,"Interlayer coupling in TM (Fe, FeCo, FeCoNi)/Cu multilayers studied with FMR measurements", J. Magn. Magn. Mater. 144, 525 (1995).     

[169]  Q. Y. Jin, H. R. Zhai, Y. B. Xu, Q. S. Bie, M. Lu and Y. H. Shen, "Spin-wave resonance in CoCr/Cu/CoCr sandwiches", J. Magn. Magn. Mater , 140, 1985 (1995).    

[170]  Q. Y. Jin, H. R. Zhai, Y. B. Xu, Y. Zhai, M. Lu, S. M. Zhou, J. S. Payson and G. L. Dunifer, "A study of interlayer coupling in Co/Cu multilayers", J. Appl. Phys. 77, 3971-3974 (1995).          

[171]  H. R. Zhai, M. Lu, Y. B. Xu, Q. Y. Jin, Q. S. Bie, H. Wang, Y. Zhai, X. B. Zhu and Y. Z. Miao, "Spin polarization of nonmagnetic layers in multilayers", J. Magn. Magn. Mater, 144, 533 (1995).        

[172]  Y. B. Xu, M. Lu, Q. S. Bie, Y. Zhai, Q. Y. Jin, X. B. Zhu and H. R. Zhai, "Magnetic and magneto-optical properties of Co/Cu multilayers", J. Magn. Magn. Mater., 144, 581-583 (1995).    

[173]  Q. Y. Jin, Y. B. Xu, Y. Zhai, M. Lu, Q. S. Bie, Y. Zhai and H. R. Zhai, "Spin wave resonance in Fe/Cu compositionally modulated films", Chin. Phys. Lett. l, 53 (1994).   

[174]  Q. Y. Jin, Y. B. Xu, H. R. Zhai, C. Hu, M. Lu, Q. S. Bie, G. L. Dunifer and H. M. Naik, "Direct evidence of spin polarization oscillation in Cu layers of Fe/Cu multilayers observed by NMR", Phys. Rev. Lett. 72, 768-771 (1994).       

[175]  Y. B. Xu, M. Lu, Q. Y. Jin, C. Hu, M. Lu, Q. S. Bie, H. R. Zhai, G. L. Dunifer and H. M. Naik, "Interlayer coupling and spin polarization of nonmagnetic layers in Fe/Cu and Fe/Ag CMF", J. Appl. Phys. 75, 6190-6193 (1994).          

[176]  Q. Y. Jin, Y. B. Xu, H. R. Zhai, C. Hu, Y. Zhai, M. Lu, G. L. Dunifer and H. M. Naik, "Additional Knight shift in Fe/Cu multilayers", J. Magn. Magn. Mater. 126, 285 (1993).          

[177]  S. M. Zhou, H. R. Zhai, A. Hu, Y. H. Liu, M. Lu and Y. B. Xu, "Magnetic properties of Fe-Ni/Cu multilayers, J. Magn. Magn. Mater. 126, 298 (1993).         

[178]  Y. B. Xu, Q. Y. Jin, Y. Zhai, M. Lu, Y. Z. Miao, Q. S. Bie and H. R. Zhai, "Complex magneto-optical Kerr rotation of Fe,FeCo/Cu multilayer films", J. Appl. Phys. 74, 3470-3474 (1993).       

[179]  Y. B. Xu, Q. Y. Jin, Y. Zhai, H. R. Zhai, M. Lu and Y. Z. Miao, "Evidence of magnetization of Ag in Fe/Ag compositionally modulated films by MOKE Spectra", J. Magn. Magn. Mater. 126 541-543 (1993).       

[180]  H. R. Zhai, Y. B. Xu, M. Lu and Y. Z. Miao, "Enhancement of magneto-optical Kerr effect in layered films", J. Magn. Magn. Mater. 104, 1027 (1992).   

[181]  H. R. Zhai, M. Lu, Y. Z. Miao, Y. B. Xu, S. M. Zhou, H. Wang, J. W. Cai and B. X. Gu, "The magneto-optics in layered and multilayered films", J. Magn. Magn. Mater. 115,  20 (1992).         

[182]  H. R. Zhai, S. M. Zhou, M. Lu, Y. Z. Miao, H. Wang, Y. B. Xu and H. B. Huang, "The magneto-optical Kerr effect of bilayers Fe/Au-Cu and Fe/Ag-Au", J. Appl. Phys. 71, 1373 (1992).            

[183]  Y. B. Xu, H. R. Zhai, M. Lu and Y .Z. Miao, B. X. Gu, "Metallic bilayers for MOKE enhancement at long wavelength", Solid State Comm. 81 521-523 (1992).

[184]  Y. B. Xu, H. R. Zhai, M. Lu, Q. Y. Jin and Y. Z. Miao, "Spin polarization and additional magneto-optical activity of nonmagnetic layers in Fe/Ag CMF", Phys. Lett. A, 168, 213-216 (1992)           

[185]  H. R. Zhai, Y. B. Xu, M. Lu and Y. Z. Miao, "Magneto-optical Kerr effect of metallic bilayers with thin metal reflecting layer", Phys. Stat. Soli.(a), 124, K67 (1991).  

[186]  H. R. Zhai, Y. B. Xu, M. Lu,Y. Z. Miao, K. L. Hogue, H. M. Naik and M. Ahmad, "Thickness and substrate dependence of magneto-optical Kerr effect of thin magnetic films", J. Appl. Phys. 70, 5858-5860 (1991). 

[187]  J. W. Cai, M. Lu, H. R. Zhai, Y. Z. Miao, H. Wang, Y. B. Xu and H. B. Huang,  "Enhancement of magneto-optical effect in Fe/PbTe and Fe/Pb bilayer films", J. Appl. Phys. 70, 5045 (1991).        

[188]  S. M. Zhou, M. Lu, H. R. Zhai, P. B. Tian. H. Wang and Y. B. Xu, "The magneto-optical Kerr effect of bilayer films Nd-Fe/Cu and Nd-Fe/Al", J. Appl. Phys. 69, 5992 (1991).           

[189]  H. R. Zhai, Y. B. Xu, M. Lu  and Y. Z. Miao, "Magneto-optical Kerr rotation of thin ferromagnetic films", SPIE(USA), 1519, 575-580 (1991).            

[190]  Y. B. Xu, H. R. Zhai and M. Lu, "A study of the magneto-optical Kerr effect in layered films", J. Appl. Phys. 70, 7033-7035 (1991).

[191]  Y. B. Xu, Lu M, Zhai Hg, Miao Yz, Wang H, Zhou S, Cai JW, “Enhancement of Kerr Rotation of Thin Fe Films”, Chinese Physics Letters 7, 377-380 (1990).

                 

Part C: Invited presentations and conference talks:

 

 1. Y.B. Xu, “Progress and challenge in spintronic materials and devices”, The XXVII Conference on Solid State Physics and Materials Science, Ain Soukhna, Egypt, March, 2008 (invited),

 

 1. Y. B. Xu et al, “Half-metallic magnetic materials and hybrid spintronic Structures”, Intermag08, May 2008, Madrid. (Invited).

 

 1. Y.B.  Xu, “Progress and Challenge in hybrid spintronic materials and devices”, Symposium of Progress and Challenge in Spintronics, WUN-SPIN07, August 2007, York (leading speaker)

 

 1. Y.B.  Xu, “WUN fostered global communities: Spintronics”, WUN Annual Meeting - Strategies for future success, Beijing, May 2007

 

 1. Y.B.  Xu, “Spinning into future electronics”, Workshop for Yorkshire Entrepreneurs,  York, 2006

 

 1. Y. B. Xu et al, “Fe spin moments at the GaAs interface”, The MRS Fall Meeting, Boston, November 28 – December 2, 2005. (invited talk).

 

 1. Y. B. Xu et al, “Spintronics and Nanomagnetism”, The Second Conference on Nanoscale Devices and System Integrations, Houston, Texas, April 4-6, 2005 (invited talk).

 

 1. Y. B. Xu et al, “ Hybrid magnetic/semiconductor spintronic materials and devices”, International Symposium on Advanced Magnetic Technologies and International Symposium on Magnetic Materials and Applications, Taipei, Taiwan, August 24-27, 2005 (invited talk).

 

 1. Y. B. Xu et al, “Self-assembled and patterned Fe dots arrays on GaAs”, International Conference on Fine Particle Magnetism, London, 20-22 September, 2004 (invited talk).

 

 1. Y.B. Xu, S. Lepadatu, and  E. Ahmad “Current induced magnetic switching in patterned nanowires”, 7th Oxford-Kobe Seminar on Spintronic Materials and Devices, Kobe, Japan, Sept. 2-3, 2004 (invited talk).

 

 1. Y. B. Xu, Y. X. Lu, J. S. Claydon and E. Ahmad “Synthesis of epitaxial Fe3O4/GaAs(100) hybrid structure for spintronics”, Joint European Magnetic Symposia, Dresden, Germany, September 05-10, 2004 (talk).

 

 1. Y. B. Xu and S. Lepadatu “Probing domain wall scattering with current induced switching”,   Joint European Magnetic Symposia, Dresden, Germany, September 05-10, 2004 (talk).   

        

 1. Y.B. Xu, “Micro-nano-scale magnetic/III-V semiconductor heterostructures”, 5th Joint UK Magnetics Workshop, Glasgow, July 2-4, 2003 (invited talk).

 

 1. Y.B. Xu, “Magnetic and electrical properties of Fe on GaAs”, 6th Oxford-Kobe Seminar on Magnetic Materials, Kobe, Japan, Sept. 16-19, 2003 (invited talk).

 

 1. Y. B. Xu, “Magnetic/semiconductor hybrid materials and spintronics”, Tohoku University, invited  seminar given during the VC’s Japan trip, Sept, 2003.

 

 1.  “Nanotechnology research in York”, Zhejiang University, invited seminar given during the York University’s China trip, April 18, 2003,

 

 1. Invited to give a seminar on “Hybrid materials for spintronics” for the WUN network, 2004.

 

 1. Y. B. Xu, “Spin-engineering in magnetic nanostructures: 2D films, 1D wires, and 0D dots

8th Annual International Conference on Composites Engineering, Tenerife, Spain, Aug. 5-11, 2001, invited talk.

 

 1. Y. B. Xu, “Spin-engineering in magnetic nanostructures: 2D films, 1D wires, and 0D dots”, Chinese Youth Symposium on Nanomaterials and their applications, Hefei, May 24-29, 2001, invited talk.

 

 1. Ferromagnetic metal/semiconductor heterostructures", Nottingham University, August 28, 2001, invited seminar.

 

 1. Y. B. Xu, M. Tselepi, C. M. Guertler, C. A. F. Vaz,  and J. A. C. Bland, “Giant enhancement of orbital moments and perpendicular anisotropy in epitaxial Fe/GaAs(100)”, presented on the 8th  Joint MMM-INTERMAG conference, San Antonio, Texas, Jan. 7-11, 2001 (talk).

 

 1. Y. B. Xu, A. Hirohata, T. Tselepi, J. A. C. Bland, E. Cambril, F. Rousseaux and H. Launois, “Effects of interdot dipole coupling in mesoscopic epitaxial Fe (100) dot arrays”, presented on the 8th  Joint MMM-INTERMAG conference, San Antonio, Texas, Jan. 7-11, 2001 (talk).

 

 1. Y. B. Xu, Tselepi M, Dudzik E, Guertler CM, Vaz CAF, Wastlbauer G, Freeland DJ, Bland JAC, van der Laan G, “Spin and orbital magnetic moments of ultrathin Fe films on GaAs(100) studied by X-ray magnetic circular dichronism”, presented on the International Conference on Magnetism (ICM) 2000, Recife, Brazil, August 2000 (talk).

 

 1. Y. B. Xu,Micromagnetism and magneto-transport in mesoscopic magnetic structures”,

presented at the Conference on Condensed Matter and Materials Physics (CMMP), Leicester, Dec., 1999 (talk).

 

 1. Y. B. Xu, D. J. Freeland, M. Tselepi and J. A. C. Bland, “Uniaxial magnetic anisotropy of ultrathin epitaxial Fe films on InAs(100)-4x2 and GaAs(100)-4x2”, presented on the 44th Annual Conference on Magnetism & Magnetic Materials, San Jose, California, Nov.15-18, 1999 (talk).

 

 1. Y. B. Xu, A. Hirohata, H. T. Leung, T. Tselepi, J. A. C. Bland, E. Cambril, F. Rousseaux and H. Launois, “Micromagnetism in mesoscopic epitaxial Fe dot arrays”, Presented on the 44th Annual Conference on Magnetism & Magnetic Materials, San Jose, California, Nov.15-18, 1999 (talk).

 

 1. Y. B. Xu, D. Greig, E. A. Seddon, S. Cornelius and J. A. D. Matthew, “Evidence for polarized boron in Fe-B and Co-B alloys”, presented on INTERMAG conference, Seoul, Korea, May 18-21, 1999 (talk).
 2. Y. B. Xu, E. T. M. Kernohan, M. Tselepi, D. J. Freeland, A. Ercole and J. A. C. Bland, “Structure and magnetic properties of epitaxial Fe films on GaAs(100) and InAs(100)

presented on INTERMAG conference, Seoul, Korea, May 18-21, 1999 (talk).

 

 1. Y. B. Xu, C. A. F. Vaz, A. Hirohata, C. C. Yao, W. Y. Lee, J. A. C. Bland, F. Rousseaux, E. Cambril and H. Launois, “Domain wall trapping probed by MR and MFM in submicron ferromagnetic wire structures”, presented on the 43rd Annual Conference on Magnetism & Magnetic Materials, Miami, Florida, Nov. 9-12, 1998 (talk).

 

 1. Y. B. Xu, D. J. Freeland, E. T. M. Kernohan, W. Y. Lee, M. Tselepi, C. M. Guertler, C. A. F. Vaz, J. A. C. Bland, S.N. Holmes, N. K. Patel and D. A. Ritchie, “Ferromagnetic metal/semiconductor hybrid structures for magneto electronics”, presented on the 43rd Annual Conference on Magnetism & Magnetic Materials, Miami, Florida, Nov. 9-12, 1998 (talk).

 

 1. J. A. D. Matthew, E. A. Seddon, Y. B. Xu, “Spin polarized photoemission from amorphous alloy surfaces”, presented on the 7th International Conference on Electron Spectroscopy, Chiba, Japan, Sept. 8-12 1997 (invited talk).

 

 1. Y. B. Xu, D. Greig, E. A. and J. A. D. Matthew,  “Spin-polarised electron spectroscopy of amorphous magnetic alloys”, presented at the Conference on Current Research in Magnetism, Daresbury Laboratory, May, 1996 (talk).

 

 1. Y. B. Xu, D. Greig, A. L. Mitchell, E. A. Seddon and J. A. D. Matthew,  “The spin-dependent electronic structure of amorphous alloys”, presented on 41st Annual Conference on Magnetism & Magnetic Materials, Atlanta, Georgia, Nov. 12-15, 1996 (talk).

 

 1. H. R. Zhai, Y. B. Xu, M. Lu, Y. Z. Miao, H. Wang, S. M. Zhou and B. X. Gu, "Systematic study of the MOKE enhancement in multilayer structures"

presented on Inter. Symp. on  Phys. of Magn. Mater. (ISPMM), Beijing, 1992 (invited talk).